22 Artesian Water

จากบ่อน้ำบาดาลของเมือง La Rioja จากประเทศที่เป็นหนึ่งในเรื่องไวน์อย่างสเปน คัดกรองอย่างประณีตจากบ่อน้ำบาดาลเก่าแก่ที่ชั้นหินทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองชั้นดีจากธรรมชาติ ซึ่งกรองน้ำตลอดเวลาด้วยอุณภูมิคงที่ 22 องศาทำให้ได้น้ำแร่คุณภาพจากบ่อจนถึงมือคุณ